İl Başkanlarımız

Gençlik: maddî ve manevî bilgilerle mücehhez, “nefis terbiyesi görmüş”,
herkese iyilik yapmayı, cemiyet için faydalı olmayı gaye edinmiş bir gençlik olmalıdır.

;