Tüzük

MADDE 1. Saadet Partisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Siyasi Partiler Kanunu ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde kurulmuş ve faaliyette bulunan bir siyasi teşkilattır. Partinin Genel Merkezi Ankara’dadır. Partinin özel işareti (amblemi) renkli zemin üzerine beyaz hilal içerisinde beyaz beş yıldız ve hilalin altında SAADET yazısıdır.

MADDE 2. Partinin gayesi programında yazılı hususları gerçekleştirmektir. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki kıstasların, Anayasanın 2. Maddesinde yazılı temel niteliklerin, bireysel hak ve hürriyetlerin gerçek manasıyla ve evrensel esaslara uygun olarak uygulanmasına ve ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasının “Önce Ahlak ve Maneviyat” anlayışıyla sağlanmasına gayret gösterir. Milletin huzur, saadet ve özgürlüğünü, refah ve itibarını artırmaya gayret eder. Adaletin mülkün temeli olduğu ilkesi doğrultusunda gerçek bir hukuk devletinin oluşmasını hedefler.

MADDE 3. Saadet Partisi Gençlik Kolları ilgili Kanunlar ve Saadet Partisi tüzüğü çerçevesinde oluşturulmuş bir parti yan kuruluşudur. Gençlik Kollarının merkezi partinin Genel Merkezidir.

MADDE 4. Saadet Partisi Gençlik Kolları ilgili Kanunlar ve Saadet Partisi tüzüğü çerçevesinde oluşturulmuş bir parti yan kuruluşudur. Gençlik Kollarının merkezi partinin Genel Merkezidir.

 • Partinin programı ve tüzüğünü benimsediğini ve bu çerçevede siyasi faaliyette bulunacağını yazılı bir beyanla bildirmek,
 • Partiye belli bir aidat ödemeyi taahhüt etmek,
 • Türk vatandaşı olmak,
 • On sekiz yaşını doldurmuş olmak,
 • Siyasi Partiler Kanununun 11. Maddesindeki yasakları olmamak,
 • Başka bir partinin üyesi olmamak şartıyla partiye üye olabilirler.
 • Parti üyesi olmadan yönetimde görev alanlar ile seçimlerde milletvekili, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeliğine aday olanlar parti üyesi sıfatı kazanırlar.

MADDE 5. Ortaöğretim öğrencileri partiye üye olamazlar.

MADDE 6. Gençlik Kollarının kaydettiği üyeler, parti tüzüğünün 4. maddesinde belirtilen esaslara tabidir. Gençlik Kolları üyelerinin Saadet Partisi’ne üyelikleri İlçe Yönetim Kurullarının kararıyla kesinleşir. 30 yaşından küçük parti üyeleri Gençlik Kolları üyesi sayılır.

MADDE 7. Parti üyeliği sona eren kişilerin doğal olarak Gençlik Kolları üyelikleri de düşer. Parti disiplinine aykırı davrananlar hem Gençlik Kolları hem de Parti üyeliğinden çıkarılırlar.

MADDE 8.Parti Üyelerinin Yükümlülükleri:

 • Üyeler parti çalışmalarına maddi ve manevi katkıda bulunurlar. Bu, her üye için yasal ve manevi bir sorumluluktur. İki türlü aidat öngörülmüştür. Bunlar: 1- Üyelik aidatı, 2- Genel Merkez aidatıdır. Üyelik aidatını partiye üye olan herkes öder. Merkez aidatını ise Genel İdare Kurulu Üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, Parti Kurucuları, Milletvekilleri ve seçilmiş Büyük Kongre delegeleri öder. Üyelik ve Genel Merkez aidatının miktarı ve ödeme şekli Genel İdare Kurulu tarafından belirlenir.
 • Aidatlarını ödemeyen üyeler parti içi seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.
 • Toplumun tarihi, milli ve manevi değerlerini korumak, geliştirmek ve güçlendirmek için gayret göstermek,
 • Karşılıklı sevgi ve saygı içinde, güçlü bir inançla, her bakımdan iyi yetişme ve doğru bilgi sahibi olmaya gayret etmek, toplumun yararı için kendilerinden fedakârlık ederek, şahsi çıkar gözetmeden, hiç kimsenin hukukuna tecavüz etmeden, birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla ihtilaf ve çekişmeye girmeden ekip çalışmasına uygun şekilde uyumlu, hoşgörülü ve güzel ahlak kurallarına uygun olarak çalışmak,
 • Parti çalışmalarında istişare etmek, verilen görevi en güzel şekilde ve titizlikle yapmak, verilen talimatları yerine getirmek, parti prensip ve ilkelerine ve liderine gönülden bağlı olmak,
 • Herkesin huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşayacağı, birbirini sevip sayan, yüksek ahlaki değerlerle bezenmiş bir toplumun oluşması için bütün güçleriyle çalışmak,
 • Kanunlarda ve parti tüzük ve yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak, sorumlulukları yüklenmektir.

MADDE 9. Parti Gençlik Kolları Teşkilatı aşağıdaki kademelerden oluşur.